Trening umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem uzależnionym

TRENING UMIEJĘTNOŚCI NAWIĄZYWANIA

 KONTAKTU Z PACJENTEM UZALEŻNIONYM

Szkolenie przeznaczone jest dla: 

 psychologów, terapeutów, nauczycieli, pielęgniarek, wolontariuszy, pracowników: socjalnych,  MOPS, PCPR, fundacji, stowarzyszeń, itp. instytucji 

Cel zajęć: zwiększanie skuteczności działań terapeutycznych w pracy z osobami uzależnionymi 

 W PROGRAMIE M.INN.:

1. Obraz człowieka uzależnionego, zgłaszającego się po pomoc:
 •  stan emocjonalny osoby uzależnionej,
 •  funkcje używki,
 •  charakterystyka osoby uzależnionej,
 •  czynniki wzmacniające i osłabiające motywację,
 •  organizacja sesji wstępnej   
    Ćwiczenia:               
– uczucia towarzyszące pierwszym godzinom treningu              
– "ślepiec" prowadzony za rękę, głosem przewodnika, samodzielny ale asekurowany.              
 – rozmowa wstępna terapeuta – pacjent w parach, na forum grupy.
2. Proces zdrowienia w terapii uzależnień, charakterystyka porównawcza:
 •  proces zdrowienia w lecznictwie odwykowym wg. J.Melibrudy: 
– etapy procesu zdrowienia, 
– fazy procesu zdrowienia.
 • czynniki leczące w procesie terapii wg J.Czabały:               
 – koło zmian,                
– etapy procesu przemian.     
            
3. Rola diagnozy wstępnej w terapii uzależnień:
 definicja diagnozy wstępnej i jej funkcji w procesie terapii,       
 • kryteria uzależnień wg ICD10,        
 • fazy rozwoju choroby: alkoholowej, nikotynowej, narkomanii,
 •  rodzaje i rola testów w procesie diagnostycznym.       
Ćwiczenia: zbierania i analizowania informacji o pacjencie                
– ćwiczenia umiejętności obserwowania pacjenta,                
– wywiad amnestyczny,                
– ćwiczenie umiejętności rozpoznawania symptomów zespołu zależności,                
 – ćwiczenie umiejętności posługiwania się kwestionariuszami faz rozwoju choroby/nikotynowej i alkoholowej/,

– opis przypadku na podstawie zebranych informacji.  
 

Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w kontakcie z osobą będącą w kryzysie.

DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI

 INTERPERSONALNYCH

 W KONTAKCIE Z OSOBĄ BĘDĄCĄ W KRYZYSIE

Szkolenie przeznaczone jest dla: 

pracowników: socjalnych,  MOPS, DPS, PCPR,Ośrodków Interwencji Kryzysowej,  fundacji, stowarzyszeń,wolontariuszy oraz innych jednostek realizujących programy terapeutyczno-wychowawcze

Cel zajęć: efektywne świadczenie pomocy osobom w kryzysie, redukcja symptomów i przywrócenie równowagi psychicznej.

W PROGRAMIE m.in..:

1.      Interwencja kryzysowa jako specyficzna forma pomocy krótkoterminowej.
2.      Fazy i etapy interwencji kryzysowej.
3.      Cechy osób skutecznie pomagających.
4.      Umiejętności komunikacyjne:– Słuchanie przekazów werbalnych
– Postrzeganie przekazów niewerbalnych
– Werbalne i niewerbalne reagowanie     
5.   Komunikacja emocjonalna:            
– Identyfikowanie emocji klienta            
– Monitorowanie i skuteczne radzenie sobie z własnymi emocjami.

 6.  Zmienne występujące po stronie klienta.

Forma zajęć – Mini- wykład, zajęcia warsztatowe, dyskusja, psychoedukacja.

Asertywnośc w relacjach zawodowych

ASERTYWNOŚĆ W RELACJACH ZAWODOWYCH

– WARSZTAT

Szkolenie przeznaczone jest dla: 

 pracowników  tzw.zawodów pomocowych: pielęgniarek, rehabilitantów, opiekunów osób starszych, pracowników socjalnych, pracowników hospicjum, wolontariuszy oraz osób zainteresowanych tematem 

CEL ZAJĘĆ   Podniesienie profesjonalizmu w obsłudze klienta; wdrażanie nowych modeli i strategii zachowań u  pracowników;  tworzenie nowoczesnego i kompetentnego wizerunku instytucji 

 W PROGRAMIE M.INN.:

1. Techniki wspierające zachowania asertywne.

2. Jak asertywnie powiedzieć NIE?

3. Werbalne sygnały asertywności.

4. Obrona swoich granic.

5. Ćwiczenia w odmawianiu

Szkolenie jest ukierunkowane pod pracę z osobami podopiecznymi. Na zajęciach zostaną przedstawione metody i techniki  pracy, które będą przydatne w kontakcie m.in. z osobami starszymi, chorymi, zaniedbanymi spłecznie,

Celem zajęć jest poznanie technik, które uniemożliwią stosowanie manipulacji,  będą przydatne w motywowaniu podopiecznych do zmian,  rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych,  unikaniu zachowań agresywnycvh lub egoistycznych. 

 

Asertywność w życiu codziennym

ASERTYWNOŚĆ W ŻYCIU CODZIENYM – WARSZTAT

PROGRAM NAUCZANIA:

Cele nauczania:

 • nabycie postaw i zachowań podkreślających własną wartość i wyrobienie szacunku do siebie samego

Asertywność – to:

 • Przeświadczenie, że Twoje opinie, przekonania, myśli i uczucia są równie ważne jak czyjekolwiek i że inni ludzie również mają prawo żywić takie przeświadczenie o sobie.
 • Jest to więc świadomość swoich własnych praw, ale przy jednoczesnym uznaniu takich samych praw innych ludzi.
 • Asertywność to utrzymywanie stałego kontaktu z własnymi potrzebami i pragnieniami.
 • To wyrażanie samego siebie w sposób jasny i bezpośredni oraz przywiązywanie znaczenia do tego co się myśli i czuje.
 • To też uznawanie wartości samego siebie takim jakim się jest, ze świadomością swoich możliwości i ograniczeń.

Praca z klientem przejawiającym zaburzenia psychiczne

PRACA Z KLIENTEM PRZEJAWIAJĄCYM

ZABURZENIA PSYCHICZNE

30-31.08.2014

Szkolenie przeznaczone jest dla: 

  terapeutów, pielęgniarek, wolontariuszy, pracowników: socjalnych,  MOPS, PCPR, fundacji, stowarzyszeń, izb celnych, urzędów skarbowych

oraz wszystkich osób zainteresowanych tym tematem  

Cel zajęć: podniesienie skuteczności w pracy z klientem  

W PROGRAMIE m.in..:

1.     Typy klientów trudnych.
2.     Klienci z zaburzeniami psychicznymi:
– nerwice (zaburzenia lękowe, zespół natręctw, nerwica histeryczna, nerwica depresyjna)
– zaburzenia osobowości (psychopatia, uzależnienia, zaburzenia seksualne),
– upośledzenia umysłowe. 
4.     Rozpoznawanie zaburzeń psychicznych
5.     Sposoby reagowania i wskazówki do pracy z klientami z zaburzeniami psychicznymi
– psychozy (paranoja, schizofrenia, choroby afektywne),

Jak tworzyć i utrzymywać dobre relacje z podpopiecznymi

JAK TWORZYĆ I UTRZYMYWAĆ DOBRE RELACJE

 Z PODOPIECZNYMI

Szkolenie przeznaczone jest dla: 

 pielęgniarek, wolontariuszy, pracowników: socjalnych, DPS, MOPS, PCPR, fundacji, stowarzyszeń, itp. instytucji 

Cel zajęć: poszerzenie wiedzy  i umiejętności doskonalących warsztat pracy pracowników Pomocy Społecznej

W PROGRAMIE m.in..:

1.  Poznajmy się – po co ja tu przyjechałem? -zajęcia o charakterze integracyjnym /poznanie oczekiwań uczestników, zasad i programu warsztatu/
2.   Komunikacja – werbalna , niewerbalna  -warsztat 
3.   Cechy dobrej relacji /co sprzyja co ją utrudnia/ -warsztat     
4.   Prawa Człowieka – prawa Pacjenta –  prawa opiekuna – granice  psychologiczne -wykład, warsztat     
5.  Etyka zawodowa pracowników związanych z udzielaniem pomocy  –  wykład , dyskusja     
6.  Obraz osoby potrzebującej pomocy – warsztat      
7 –  Moja praca – warsztat  doskonalenia umiejętności  
– Co mi daje satysfakcję w pracy?  A co mi ją odbiera?         
– Praca w trudnych warunkach – stres , złość, agresja, przemoc     
8.  Elementy twórczego rozwiązywania problemów

Praca z kli.przejaw. zach. samobójcze

PRACA Z KLIENTEM PRZEJAWIAJĄCYM ZACHOWANIA

 SAMOBÓJCZE LUB SAMOOKALECZAJĄCYM SIĘ

(Pomoc psychologiczna dla osób chorych przewlekle i będących w żałobie)

Szkolenie przeznaczone jest dla: 

 pracowników: MOPS, PCPR, DPS, policji, straży miejskiej, organizacji pozarządowych

szczególnie: pracowników socjalnych,wolontariuszy,

Uczestnicy szkolenia będą mogli uzupełnić swoją wiedzę dotyczącą oceny ryzyka i diagnozowania zagrożenia samobójstwem i samouszkodzeniami oraz nabędą umiejętności praktyczne poprzez poznanie strategii terapeutycznych stosowanych w pracy z osobami zagrożonymi samobójstwem i samookaleczającymi się. 

Cel zajęć:   nabycie przez uczestników wiedzy na temat pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej w obliczu utraty i żałoby.

Termin:   5-6 lipca 2014                                          Miejsce:   Łódź 

sobota: 10.00-14.00, 15.00-19.00, niedziela; 9.00-15.00 

   Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty pomocy psychologicznej w sytuacji przeżywanego kryzysu. Ponadto uczestnicy będą mogli nabyć wiedzę na temat pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej w obliczu utraty i żałoby.

Program szkolenia: 

Kryzys i interwencja kryzysowa– podejścia teoretyczne i definicje– teorie kryzysu /analityczne, poznawcze, systemowe/– specyfika interwencji kryzysowej – diagnoza w interwencji kryzysowej – techniki i narzędzia– działania interwencyjne, procedury stosowane w skutecznej interwencji kryzysowej – zagadnienia bezpieczeństwa i granic w interwencji kryzysowej  Interwencje w zakresie pomocy klientom przejawiającym zachowania samobójcze lub samookaleczającym sięepidemiologia, rodzaje zachowań suicydalnych– ocena zagrożenia samobójczego u osób przeżywających kryzys, czynniki indywidualne, rodzinne, środowiskowe– specyfika kryzysu suicydalnego, diagnoza zagrożenia– prowadzenia interwencji wobec osób z myślami i zamiarami samobójczymi, po próbach samobójczych interwencja wobec rodziny po zamachu samobójczym zachowania autoagresywne młodzieży (motywy, rodzaje, sposoby radzenia sobie) Kryzys utraty osoby bliskiej– dynamika procesu żałoby– zjawiska patologiczne w przebiegu procesu /zablokowanie, wycofanie się, żałoba odroczona, reakcja zniekształcona, patologiczna identyfikacja/– mechanizmy dysfunkcji w procesie przeżywania utraty– zjawisko żałoby antycypowanej– interwencja i terapia w sytuacji traumatycznej żałoby

Uczestnicy po zakończonych zajęciach uzyskuja certyfikaty ukończenia szkolenia

Warsztat kształcenia umiejętności pracy z osobami współuzależnionymi

WARSZTAT KSZTAŁCENIA UMIEJĘTNOŚCI PRACY

 Z OSOBAMI WSPÓŁUZALEŻNIONYMI

Szkolenie przeznaczone jest dla: 

 psychologów, terapeutów,nauczycieli,  pielęgniarek, wolontariuszy, pracowników: socjalnych,  MOPS, PCPR, fundacji, stowarzyszeń, itp. instytucji 

Cel zajęć:- zwiększanie skuteczności działań terapeutycznych w pracy z osobami wsółuzależnionymi 

W PROGRAMIE m.in..:

 Rodzina alkoholowa:
·         źródła współuzależnienia
·         kryteria współuzależnienia
·         fazy rozwoju współuzależnienia
·         komfort kontaktów z używką tworzony przez rodzinę
·         uczucia, zachowania i mechanizmy obronne przejawiane przez członków rodzin
 ·         postawy dzieci
 ·         nakłanianie do abstynecji i leczenia, metody postępowania – wykład i ćwiczenia
·         cechy rodziny zdrowej i rodziny dysfunkcyjnej – wykład i ćwiczenia

Komunikacja w partnerstwie

KOMUNIKACJA W PARTNERSTWIE

 Komunikacja służy porozumiewaniu się ludzi, budowaniu ciepłych, przyjemnych relacji. Dzięki dobrej komunikacji nasze związki mogą poprawić swoją jakość. Opowiedzenie o swoich uczuciach, problemach, czy wątpliwościach stanie się proste.. Zapoznasz się z technikami, które pozwolą zobaczyć Twojego partnera w innym, przyjaźniejszym świetle. Znikną bariery komunikacyjne. Poznasz sposób jak być wysłuchanym i przekazać treści na których Ci zależy.

Metody szybkiego uczenia się

METODY SZYBKIEGO UCZENIA SIĘ

– dla młodzieży i osób dorosłych –

CEL ZAJĘĆ:

Nowe koncepcje kształcenia, które polegają na wykorzystaniu wyobraźni, wolnych skojarzeń i ciągłym rozwoju pamięci zakładają, iż w każdym z nas drzemią nieograniczone możliwości rozwoju i kreowania siebie i otoczenia, dzięki którym nauka może się stać prawdziwą przyjemnością i przygodą a nie jedynie przykrym obowiązkiem. Dodatkowo metody te mogą być z powodzeniem wykorzystywane  nie tylko przy uczeniu się konkretnego przedmiotu, lecz także w codziennych sytuacjach.
    W rezultacie lepsza pamięć, lepsza świadomość, to także szybsze podejmowanie decyzji, większa chęć do działania i realizowania własnych celów oraz zamierzeń.