Komunikacja – przełamywanie barier

KOMUNIKACJA 

– przełamywanie barier

Szkolenie przeznaczone jest dla: 

psychologów,  pielęgniarek, rehabilitantów, opiekunów osób starszych, pracowników socjalnych, pracowników hospicjum, wolontariuszy oraz osób zainteresowanych tematem 

 W PROGRAMIE M.INN.:

1. Wprowadzenie do problematyki z zakresu kontaktów międzyludzkich.

2. Komunikacja werbalna i niewerbalna.

3. Rodzaje i warunki poprawnej komunikacji.

4.Czynniki osobowościowe w procesie porozumiewania się: (m.in. asertywność, motywowanie, nagroda, pochwała, krytyka, negocjacje, popełnianie błędów, zachowania egocentryczne).

5. Sytuacje trudne w miejscu pracy (m.in. konflikty, zachowania agresywne, rywalizacja i współpraca w grupie, stres zawodowy, wypalenie zawodowe).

Na szkoleniu zostana przedstawione techniki i metody pracy przydatne dla osób z zawodów tzw. pomocowych, które na co dzień pracują z ludźmi, którymi się opiekują  i mają do czynienia z m.in. z trudnymi sytuacjami typu: motywowanie podopiecznych do zmian,  rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,  zachowania agresywne lub egoistyczne. 

Szkolenie umiejętności osobistych

SZKOLENIE UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTYCH

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych podniesieniem umiejętności osobistych jak i zawodowych poprzez pogłębienie własnego warsztatu pracy i nabycie nowych praktycznych umiejętności.
Zajęcia będą prowadzone w formie treningu, aby poprzez praktyczny kontakt doświadczyć i zrozumieć mechanizmy kierujące rozwojem własnych zasobów.
       W szkoleniu prezentujemy zarówno tradycyjne metody pracy i powszechnie stosowane standardy, jak i nowoczesne, pochodzące np. z nurtu wywierania wpływu jakim jest Neuro Lingwistyczne Programowanie (NLP).
 W sumie daje to potężny zestaw narzędzi do pracy w kontakcie z klientem.
 

Celem szkolenia jest:

  • nabycie  i podniesienie umiejętności osobistych,
  • zwiększenie kompetencji w sytuacjach doradztwa i pracy z klientem,
  • kształtowanie umiejętności doradczych.

Warsztat kształcenia umiejętn. pracy z osob. używaj. substancji psychoaktywnych

WARSZTAT KSZTAŁCENIA UMIEJĘTNOŚCI PRACY

 Z OSOBAMI UŻYWAJĄCYMI SUBSTANCJI

 PSYCHOAKTYWNYCH

Szkolenie przeznaczone jest dla: 

 psychologów, terapeutów, nauczycieli, pielęgniarek, wolontariuszy, pracowników: socjalnych, MOPS, PCPR, fundacji, stowarzyszeń, itp. instytucji 

Cel zajęć:zwiększanie skuteczności działań terapeutycznych w pracy z osobami używającymi substancji psychoaktywnych 

W PROGRAMIE m.in..:

1. Defincja i klasyfikacje narkotyków.

2. Modele używania narkotyków.

3. Rozpoznawanie objawów używania substancji psychoaktywnych.

4. Kryteria uzależnienia.

5. Funkcje używki.

6. Przyczyny sięgania po narkotyki.

7. Obraz człowieka uzależnionego.

8. Organizacja pierwszej sesji.

Prowadzenie: certyfikowany terapeuta uzależnień. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków i alkoholu.

Doświadczenie w pracy z osobami osadzonymi w zakładach karnych, dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych.

Warsztaty Rozwoju Osobistego

WARSZTATY ROZWOJU  OSOBISTEGO

rekrutacja dla Łodzi na zajęcia popołudniowe w czwartki

 

Po 32 godzinach zajęć – uczestnicy otrzymują zaświadczenia na druku zatwierdzonym przez Ministra Edukacji Narodowej.

Zaświadczenia traktowane są jako podwyższanie kwalfikacji zawodowych. 

Program kierowany jest do:

– nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracujących z dziećmi i młodzieżą,

– studentów,

– osób dążących do pogłębienia własnych dyspozycji twórczych i dążących
   do
 poznania własnych emocji.

Warsztaty są organizowane w dwóch wariantach.

Jak sobie radzić ze stresem i trudnymi emocjami – trening umiejętności

JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM I TRUDNYMI EMOCJAMI

 (np. złość, wstyd, lęk, poczucie winy)

– TRENING UMIEJĘTNOŚCI

Szkolenie przeznaczone jest dla:   

każdej zawodowej grupy zorientowanej na rozwój osobisty i zawodowy, doskonalającej standardy wykonywanej pracy. Szczegółnie zapraszamy  osoby działające w oparciu o kontakt interpersonalny , działania pomocowe , edukacyjne.

Cel zajęć: Zwiększenie umiejętności rozpoznawania, nazywania , wyrażania i radzenia sobie z trudnymi emocjami  i sytuacjami stresowymi.

 Szkolenie jest prowadzone  w formie wykładowo-warsztatowej. Obejmuje naukę  skutecznych sposobów percepcji  i  ekspresji  emocji  i  związanych z nimi zachowań w sytuacjach trudnych,  zarówno w  doświadczeniach życia zawodowego jak i osobistego.

Rezultaty: Uczestnik wie jak wyglądają różne formy działań terapeutycznych

i umie się nimi posługiwać 

W PROGRAMIE m.in..:

1.Emocje- źródła, funkcje

2.Modele złości /naturalna, chroniczna, unikanie/.

3.Inwentarz złości i co się za nią kryje

4.Konstruktywne wyrażanie  złości.

5.Stres-zjawisko, przyczyny, konsekwencje/świadome, nieświadome/

6.Profilaktyka, metody  radzenia sobie ze stresem

– koherencja,

-relaksacja/medytacje, wizualizacje,/

– gospodarowanie czasem, wyznaczanie, realizacja celów ,

-zwiększanie asertywności

Trening umiejętności społecznych/ intra i interpersonalnych

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH/INTRA

 I INTERPERSONALNYCH

Termin: 21-22.06.2014

Szkolenie przeznaczone jest dla: 

Grupy zawodowe,/ i inne/  działające na rzecz pomocy społecznej , integracji środowiskowej ,

Szkolenie głównie  w formie warsztatowej  zorientowane na poszerzanie samoświadomości , samooceny ,wiedzy o budowaniu i jakości kontaktów społecznych

Cel zajęć:

Zwiększenie efektywności komunikowania się z otoczeniem społ. przez lepsze rozumienie siebie  i innych we wzajemnych relacjach

W PROGRAMIE m.in..:  

1. Techniki komunikowania i utrzymywania kontaktu

2. Systemy postrzegania świata/wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny/

3. Komunikacja werbalna , niewerbalna

4. Komunikacja bez przemocy:

– wyrażanie własnych opinii,

– przyjmowanie i wyrażanie krytyki,

– przyjmowanie i wyrażanie   komplementów

5. Podstawy dobrego kontaktu

6.Obraz własnej osoby

– samoocena ,jej elementy

– doświadczanie  i wyrażanie uczuć

– rozumienie  siebie/cele, decyzyjność,  działanie/

– konstruowanie pozytywnego wizerunku

– jak o siebie dbać?

Wewnętrzne dziecko -odkryj, zadbaj i pielęgnuj je w sobie

WEWNĘTRZNE DZIECKO

– odkryj, zadbaj i pielęgnuj je w sobie

Szkolenie przeznaczone jest dla: 

Osób z grup zawodowych pracujących z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi ,zajmującymi się interwencją, udzielaniem wsparcia w sytuacjach problemowych na poziomie emocji i relacji.

Zapraszamy także osoby indywidualne zainteresowane wewnętrznym rozwojem.

Cel zajęć:

Rozszerzenie wiedzy  na temat organizacji  i rozumienia wewnętrznych doświadczeń rozwojowych człowieka .

– Poszerzenie  warsztatu pracy o nowe metody  oddziaływania w kontakcie z podopiecznym.

Szkolenie nastawione jest nastawione na pełeniejsze rozumienie zachowań będących skutkiem wcześniejszych doświadczeń życiowych.

W PROGRAMIE m.in..:

1.Stosunek do dziecka i dzieciństwa w różnych kulturach i okresach historycznych.

2.Podstawowe potrzeby psychiczne dziecka na różnych etapach jego rozwoju.

3.Nabywanie umiejętności w procesie rozwojowym.

4.Wpływ wydarzeń z dzieciństwa na samopoczucie, postawy, zachowania w dorosłym życiu.

5.Odzyskiwanie  swojego wewnętrznego dziecka –  metody pracy.

 6.Jak chronić wewnętrzne dziecko.

Pomoc psychologiczna dla ofiar wypadków

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OFIAR WYPADKÓW I KATASTROF ORAZ OSÓB BĘDĄCYCH W OBLICZU UTRATY, OSIEROCENIA I ŻAŁOBY

Szkolenie przeznaczone jest dla: 

 pracowników: MOPS, PCPR, DPS, policji, straży miejskiej, organizacji pozarządowych

szczególnie: pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych,wolontariuszy,

oraz wszystkich osób zaineresowanych tematem

Cel zajęć:   uzupełnienie wiedzy uczestników dotyczącej diagnozowania ASD – ostrej reakcji na stres i PTSD – zaburzeń stresowych pourazowych oraz ćwiczenie umiejętności terapeutycznych.

Termin: 5-6 kwietnia 2014                                                     Miejsce:   Łódź  cena : 350 zł.

sobota: 11.00-14.30 i 15.30 -19.00, niedziela: 9.00-15.00  

   Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty pomocy psychologicznej w sytuacji przeżywanego kryzysu. Ponadto uczestnicy będą mogli nabyć wiedzę na temat pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej w obliczu utraty i żałoby.

Program szkolenia: 

Kryzys i trauma – interwencja kryzysowa w sytuacjach traum indywidualnych i katastrof masowych 

1.PTSD i ASD

-definicje, kryteria diagnostyczne, epidemiologia, narzędzia pomiaru, czynniki ryzyka, mechanizmy rozwoju zaburzeń /model adaptacyjny/

-przegląd podejść teoretycznych do zjawiska traumy. Implikacje dla terapii.

-terapia pacjentów z zaburzeniami po stresie traumatycznym– przegląd podejść teoretycznych

-stosowane metody i techniki terapeutyczne / Techniki ekspozycyjne, systematyczna desentysyzacja, flooding technique, technika "przewijania", technika ograniczania traumatyzacji , EMDR, poznawcza restrukturyzacja, techniki łączone.

 2. Interwencja kryzysowa na miejscu katastrofy

-procedury stosowane w trakcie akcji ratunkowej i po jej zakończeniu

-kryzysy „rocznicowe” w społecznościach dotkniętych traumą zbiorową

-pomoc dla służb ratowniczych /Critical Incydent Stress Debriefing Team/ 

3.Kryzys utraty osoby bliskiej

-dynamika procesu żałoby

-zjawiska patologiczne w przebiegu procesu /zablokowanie, wycofanie się, żałoba odroczona, reakcja zniekształcona, patologiczna identyfikacja/

-mechanizmy dysfunkcji w procesie przeżywania utraty

-zjawisko żałoby antycypowanej

-interwencja i terapia w sytuacji traumatycznej żałoby  

Uczestnicy po zakończonych zajęciach uzyskują certyfikat

Różne formy działań terapeutycznych, mających na celu podniesienie samooceny osób z choroba nowotwor

RÓZNE FORMY DZIAŁAŃ TERAPEUTYCZNYCH

MAJĄCYCH NA CELU PODNIESIENIE SAMOOCENY

OSÓB Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

Szkolenie przeznaczone jest dla:   psychologów, pedagogów,  nauczycieli, terapeutów,  pielęgniarek, wolontariuszy, pracowników: hospicjum, socjalnych, MOPS, PCPR, fundacji, stowarzyszeń, itp. instytucji 

Cel zajęć: Zapoznanie uczestników z różnymi formami  działań terapeutycznych i ich rolą w procesie zdrowienia

Zajęcia warsztatowe, prezentujące różne formy aktywizowania osób  przewlekle chorych,  z elementami teorii obejmującej ich  pozycję psycho-społeczną  i ukazującej konieczność aranżowania sytuacji wspierających poczucie własnej wartości.

Rezultaty: Uczestnik wie jak wyglądają różne formy działań terapeutycznych

i umie się nimi posługiwać 

W PROGRAMIE m.in..:

Część teoretyczna

 

  -Sytuacja psychospołeczna osób z chorobą nowotworową

  -Rola terapii zajęciowej w procesie zdrowienia

  -Omówienie różnych form działań terapeutycznych i ich roli

·         Arteterapia

·         Muzykoterapia

·         Biblioterapia

·         Zooterapia

 

Część warsztatowa

 

   – Arteterapia –zajęcia praktyczne –wykonanie prac wybranymi technikami    (decoupage, witraże, linoryty itp.)

   -Muzykoterapia- zajęcia praktyczne

pas.png

Zrzucamy kilogramy – zrzucaj z nami!

ZRZUCAMY KILOGRAMY – ZRZUCAJ Z NAMI!
(warsztaty terapautyczne z psychologiem)

Zapraszamy na wakacyjne zajęcia nad morzem ! 
LATO 2011 –  Jastrzębia Góra

pas.png 

  INFORMACJE O PROGRAMIE
waga.pngZrzucamy kilogramy – zrzucaj z nami!

Jeśli ktoś Ci powie, że istnieje sposób, aby szybko  i zarazem trwale pozbyć się zbędnych kilogramów, nie słuchaj go, bo wprowadza Cię w błąd. Taki magiczny sposób po prostu nie istnieje i nie będziemy Ci mydlić oczu (odchudzanie to proces, który potrzebuje czasu, aby przynieść trwałe efekty).
Zamiast tego skupimy się na pokazaniu Ci skutecznego i zdrowego rozwiązania, które umożliwi pozbycie się  nadmiaru kilogramów raz na zawsze.