Homeopatia – kurs 21 miesięczny

Kurs Homeopatii Klinicznej jest prowadzony przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego CREATOR.

 Ośrodek posiada 13 letnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń.

Na podstawie posiadanych rejestrów placówka wydaje uczestnikom zaświadczenia na drukach zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Pełen zakres działania kursów z Homeopatii Klinicznej obejmuje następujące funkcje:

 1. kształcenie w zakresie homeopatia lekarzy, farmaceutów, lekarzy weterynarii, magistrów  pielęgniarstwa, magistrów zdrowia publicznego oraz magistrów wychowania fizycznego,
 2. kształcenie w zakresie homeopatia wszystkich innych osób z wykształceniem wyższym, które chcą  wiązać; zdobyte już wykształcenie z medycyną naturalną,
 3. kształcenie w zakresie homeopatia osób ze średnim wykształceniem medycznym (pielęgniarki, technicy  medyczni, technicy farmaceutyczni itp.),
 4. kształcenie osób, które już wykonują w jakiejś formie zawód naturoterapeuty i chcą uzupełnić swoje kwalifikacje,
 5. upowszechnianie wiedzy z zakresu homeopatii i innych dziedzin medycyny naturalnej w szerszych kręgach społecznych w drodze organizowania specjalnych, zwykle kilkudniowych kursów,
 6. podejmowanie badań z zakresu homeopatii, zwłaszcza nad społecznymi warunkami jej rozwoju.

 Warunkiem rozpoczęcia nauki jest posiadanie minimum wykształcenia średniego.

Nauczanie w Ośrodku OKZ będzie dostarczać jej absolwentom wiedzy i umiejętności z zakresu homeopatii i innych dziedzin medycyny naturalnej, które są niezbędne do wykonywania zawodu homeopaty.

Program kształcenia kursu z Homeopatii Klinicznej obejmuje następujące bloki przedmiotów:

Blok przedmiotów podstawowych :
 1. anatomii i fizjologii,
2. fizjopatologii,
3. toksykologii,
4. psychologii i psychoterapii,
5. filozofii medycyny,

 1. Propedeutyka medycyny ogólnej
  1. ogólna symptomatologia i chorób,
  2. zarys propedeutyki chorób poszczególnych układów anatomicznych
 2. Zjawisko hormezy i prawo podobieństw
  1. Zasada Arndta – Schulza,
  2. Hormeza jako zjawisko ogólnobiologiczne,
  3. Prawo podobieństw i jego wykorzystanie w medycynie
 3. Historia homeopatii
  1. Prawo podobieństw i zasada małych dawek przed Hahnemanem: Paracelsus (1493-1541), i Albrecht von Haller (1708-1777),
  2. HAHNEMANN Samuel Friedrich Christian (1755-1843) i jego dzieło,
  3. Następcy Hahnemanna i homeopatia współczesna. Homeopatia w Polsce
 4. Symptomatologia homeopatyczna:
  1. pojęcie objawu i modalności,
  2. rodzaje objawów,
  3. rodzaje modalności,
  4. dobór leków homeopatycznych i ich potencji,
 5. Materia Medica Homeopathica
  1. Zasięg toksykologiczno – kliniczny leku homeopatycznego
  2. Materia Medica Homeopathica jako opis zasięgu toksykologiczno – klinicznego leku,
  3. Typ wrażliwy,
  4. Materia Medica Homeopathica wybranych leków homeopatycznych
 6. Homeopatia kliniczna
  1. Symptomatologia chorób i symptomatologia homeopatyczna
  2. Pojęcie konstytucji. Konstytucje według Antoine Nebel: sulfuryczna, fosforyczna, karboniczna i         fluoryczna
  3. Choroby przewlekłe i skazy: psora, sykoza, tuberkulinizm
  4. Symptomatyczne i podstawowe leki homeopatyczne. Niskie, średnie i wysokie potencje leków           homeopatycznych, potencje LM
  5. Homeopatozy
  6. Leki homeopatyczne w leczeniu chorób układu krążenia,
  7. Leki homeopatyczne w leczeniu chorób układu oddechowego,
  8. Leki homeopatyczne w leczeniu chorób układu pokarmowego
  9. Leki homeopatyczne w leczeniu chorób układu nerwowego i chorób psychicznych,
  10. Leki homeopatyczne w leczeniu chorób skóry,
  11. Leczenie chorób układu moczowego,
  12. Leczenie chorób kobiecych,
  13. Zastosowanie leków homeopatycznych w leczeniu chorób z zakresu ORL,
  14. Zastosowanie leków homeopatycznych w leczeniu chorób oczu,
  15. Zastosowanie leków homeopatycznych w pomocy doraźnej,
 7. Zastosowanie leków homeopatycznych w pierwotnej i wtórnej profilaktyce chorób
 8. Badania naukowe w homeopatii

Wszystkie dziedziny wiedzy, które można zaliczyć do współcześnie pojmowanej homeopatii, będą w programach i toku studiów traktowane jako terapie komplementarne.

Czas trwania kursu:

Cykl szkoleniowy składa się z 21 spotkań weekendowych. Obejmuje wykłady i seminaria prowadzone raz lub dwa razy w miesiącu.

Ilość godzin kursu:
Program przewiduje 350 godzin nauczania w cyklu szkoleniowym trwającym 21 miesięcy.

Zakończenie kursu:

Kurs będzie zakończony egzamin ustnym i uczestnicy otrzymają:

– zaświadczenia na druku zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, traktowanym jako podwyższanie kwalifikacji zawodowych.

– certyfikaty wystawione w języku polskim i angielskim świadczące o przygotowaniu do wykonywania zawodu homeopaty zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Do egzaminu mogą  przystąpić jedynie osoby, które uzyskają 80% obecności podczas całego cyklu szkoleniowego.

Komisja egzaminacyjna w składzie:

Przewodniczący: prof. zw dr hab. Henryk Stolarczyk

Członkowie: dr n. med. Henryk Sułkowski

lek.med. Anna Słowińska

mgr Iwona Pachom